ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ || PERSONAL DATA COLLECT AND WHY WE COLLECT IT

1. COMMENTS

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

2. MEDIA

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

3. CONTACT FORMS

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

4. EMBEDDED CONTENT FROM OTHER WEBSITES

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

5. HOW LONG WE RETAIN YOUR DATA

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

6. WHAT RIGHTS YOU HAVE OVER YOUR DATA

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

7. WHERE WE SEND YOUR DATA

 

UNDER CONSTRUCTION / TO BE UPDATED

8. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Επεξεργασίας Κρεάτων  (Ε.Λ.Β.Ε.Κ) Α.Ε., εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά τα Πρότυπα ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, αναφορικά με:

–           Επεξεργασία, αποθήκευση και διακίνηση υπό απλή ψύξη σφαγίων κρέατος.

–           Παραγωγή, τυποποίηση αποθήκευση και διακίνηση (απλή ψύξη & κατάψυξη) αυτοτελών τεμαχίων κρέατος, κιμά, παρασκευασμάτων κρέατος & προϊόντων με βάση το κρέας.

–           Αποθήκευση & διακίνηση τυποποιημένων τροφίμων (απλή ψύξη & θερ-μοκρασία περιβάλλοντος), νωπών φρούτων & λαχανικών.

–           Αποθήκευση & διακίνηση ειδών καθαρισμού, απολυμάνσεως & λοιπών αναλωσίμων υλικών.

Η εταιρεία μας μέσω της Διοίκησης της δεσμεύεται για:

  • Την Συστηματική και Περιοδική Παρακολούθηση Δεικτών για το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία οι οποίοι θα ανασκοπούνται ετησίως και θα συμβάλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.
  • Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων συμμόρφωσης της ΕΛΒΕΚ Α.Ε. για το Περιβάλλον και την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία
  • Την συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης περιβάλλοντος και υγείας και ασφάλειας στην εργασία προκειμένου να βελτιώνεται η επίδοση για το περιβάλλον και την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης , τη βιώσιμη χρήση πόρων, τον περιορισμό της επίδρασης και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.
  • Την εξάλειψη των κινδύνων για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία και τη μείωση της διακινδύνευσης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία
  • Την παροχή ασφαλών και υγειών συνθηκών εργασίας για την πρόληψη από εργατικούς τραυματισμούς και ασθένειες
  • Τη διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζόμενων και, όπου υφίστανται, των εκπροσώπων των εργαζομένων
  • Την παροχή πόρων για την εφαρμογή των Συστημάτων

Η πολιτική του Συστήματος Διαχείρισης  Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία  πρέπει να τηρείται από όλους τους εργαζομένους και εξωτερικούς συνεργάτες της ΕΛΒΕΚ  A.E.

Η καταλληλόλητα της  πολιτικής Περιβάλλοντος και Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία ελέγχεται μέσω των  ανασκοπήσεων από τη Διοίκηση κατ’ ελάχιστον ετησίως